УкраїнськаРусскийEnglish
Кам'янець-Подільський
Переказати кошти для допомоги Збройним Силам України з платіжної картки (Національний банк України)
 
Пульс Кам'янця-Подільського на Facebook - група Камянець-Подільський Онлайн
 
У календарі:
Нема подій
Про об’єднання співвласників багатоквартирного будинку
Written by Ruslan Nazarets   
vivtorok, 22 sichen` 2008

П О С Т А Н О В А
від 11 жовтня 2002 р. N 1521
Київ

Про реалізацію Закону України
“Про об’єднання співвласників
багатоквартирного будинку”

( Із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ
N 1242 ( 1242-2004-п ) від 22.09.2004 )

Відповідно до статей 6, 11, 17 і 21 Закону України “Про
об’єднання співвласників багатоквартирного будинку” ( 2866-14 )
Кабінет Міністрів України п о с т а н о в л я є:

1. Затвердити такі, що додаються:

Порядок державної реєстрації об’єднань співвласників
багатоквартирного будинку;

Порядок передачі житлового комплексу або його частини з
балансу на баланс;

Порядок проведення розрахунків з членами об’єднання
співвласників багатоквартирного будинку, які мають перед ним
заборгованість, за виконані ними роботи з утримання неподільного
та загального майна об’єднання;

Порядок створення спеціальних фондів об’єднання співвласників
багатоквартирного будинку.

2. Раді міністрів Автономної Республіки Крим, обласним,
Київській та Севастопольській міським державним адміністраціям:

сприяти створенню об’єднань співвласників багатоквартирних
будинків;

забезпечити неухильне виконання органами державної реєстрації
вимог Порядку державної реєстрації об’єднань співвласників
багатоквартирного будинку.

3. Визнати такими, що втратили чинність:

постанову Кабінету Міністрів України від 31 липня 1995 р.
N 588 ( 588-95-п ) “Про затвердження Положення про порядок
організації та діяльності об’єднань, що створюються власниками для
управління, утримання і використання майна житлових будинків, яке
перебуває у загальному користуванні” (ЗП України, 1995 р., N 10,
ст. 259);

постанову Кабінету Міністрів України від 17 березня 2000 р.
N 513 ( 513-2000-п ) “Про внесення зміни до Положення про порядок
організації та діяльності об’єднань, що створюються власниками для
управління, утримання і використання майна житлових будинків, яке
перебуває у загальному користуванні” (Офіційний вісник України,
2000 р., N 12, ст. 465).

4. Роз’яснення з питань застосування затверджених цією
постановою порядків надаються Державним комітетом з питань
житлово-комунального господарства.

5. Ця постанова набирає чинності через 30 днів після
опублікування в газеті “Урядовий кур’єр”.

Прем’єр-міністр України А.КІНАХ

Інд. 21

ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 11 жовтня 2002 р. N 1521

ПОРЯДОК
державної реєстрації об’єднань співвласників
багатоквартирного будинку

Загальна частина

1. Державна реєстрація об’єднань співвласників
багатоквартирного будинку (далі - об’єднання) проводиться
виконавчим органом міської, районної у місті ради, районною,
районною у мм. Києві і Севастополі державною адміністрацією (далі
- органи державної реєстрації) за місцем знаходження
багатоквартирного будинку.

Органи державної реєстрації ведуть реєстри об’єднань
співвласників багатоквартирного будинку в установленому ними
порядку.

Реєстрація об’єднань, найменування яких тотожні найменуванням
інших об’єднань, внесених до відповідного реєстру об’єднань
співвласників багатоквартирного будинку (далі - реєстр), не
допускається.

Орган державної реєстрації дає змогу провести перевірку
заявленого найменування об’єднання на тотожність найменуванням
об’єднань, внесених до реєстру.

2. Об’єднання розташовується за місцем знаходження
багатоквартирного будинку.

Реєстрація об’єднань

3. Для державної реєстрації об’єднання уповноважена
установчими зборами особа (далі - заявник) подає безпосередньо або
надсилає поштою (рекомендованим листом) до органу державної
реєстрації:

1) реєстраційну картку, яка одночасно є заявою про державну
реєстрацію об’єднання, оформлену за зразком згідно з додатком 1 до
цього Порядку;

2) протокол установчих зборів, на яких було прийнято рішення
про створення об’єднання та затвердження його статуту;

3) два примірники оригіналу і п’ять копій статуту об’єднання,
оформлені згідно з вимогами законодавства; ( Підпункт 3 пункту 3 в
редакції Постанови КМ N 1242 ( 1242-2004-п ) від 22.09.2004 )

4) список членів об’єднання, складений згідно з додатком 2 до
цього Порядку.

( Підпункт 5 пункту 3 виключено на підставі Постанови КМ
N 1242 ( 1242-2004-п ) від 22.09.2004 )

( Підпункт 6 пункту 3 виключено на підставі Постанови КМ
N 1242 ( 1242-2004-п ) від 22.09.2004 )

Відповідальність за достовірність відомостей, наведених у
поданих документах, несуть власники житлових (нежитлових)
приміщень та заявник.

4. Документи, що подаються до органів державної реєстрації,
складаються державною чи іншою мовою відповідно до статті 11
Закону УРСР “Про мови в Українській РСР” ( 8312-11 ), прошиваються
та пронумеровуються.

5. Державна реєстрація об’єднань проводиться безоплатно.

6. Реєстраційна картка об’єднання заповнюється заявником та
зберігається в органі державної реєстрації.

Орган державної реєстрації перевіряє наведені у реєстраційній
картці відомості, комплектність поданих документів та
відповідність їх законодавству.

У разі позитивного результату перевірки орган державної
реєстрації формує реєстраційну справу об’єднання і зазначає дату
надходження документів у журналі обліку реєстраційних справ, який
ведеться за формою, встановленою цим органом.

У разі коли в результаті перевірки виявлено, що заявником
подано не всі необхідні документи або вони не відповідають вимогам
законодавства, орган державної реєстрації повідомляє про це
заявника і повертає йому документи. Після врахування зауважень
заявник може подати документи повторно.

Орган державної реєстрації не має права вимагати від
заявників подання документів, не передбачених цим Порядком, і несе
відповідальність за зберігання реєстраційної справи.

Орган державної реєстрації у місячний термін після
надходження необхідних документів вносить дані реєстраційної
картки до реєстру та видає свідоцтво про державну реєстрацію
об’єднання із зазначенням ідентифікаційного коду згідно з ЄДРПОУ
за зразком згідно з додатком 3 до цього Порядку, а у разі відмови
у реєстрації - дає вмотивовану письмову відповідь.

Відмова у державній реєстрації може бути оскаржена заявником
або іншими заінтересованими особами в установленому порядку.

7. Заявнику видається оригінал і п’ять копій свідоцтва про
державну реєстрацію об’єднання, а також оригінал і п’ять копій
його статуту з відповідною відміткою органу державної реєстрації.
( Абзац перший пункту 7 в редакції Постанови КМ N 1242
( 1242-2004-п ) від 22.09.2004 )

Копії статуту і свідоцтва про державну реєстрацію об’єднання,
засвідчені органом державної реєстрації, не потребують додаткового
засвідчення чи затвердження.

Бланк свідоцтва про державну реєстрацію об’єднання є
документом суворої звітності.

8. Орган державної реєстрації подає протягом п’яти робочих
днів після державної реєстрації об’єднання копії реєстраційної
картки з відміткою про реєстрацію до органів державної статистики,
державної податкової служби, Пенсійного фонду та фондів
загальнообов’язкового державного соціального страхування.

9. Свідоцтво про державну реєстрацію об’єднання та копія
документа, що підтверджує взяття його на облік у відповідному
органі державної податкової служби, є підставою для відкриття в
установленому порядку рахунків у банківських установах.

10. Дозвіл на виготовлення печаток і штампів одержується
об’єднанням у встановленому порядку.

Ідентифікаційний код згідно з ЄДРПОУ одержується органами
державної реєстрації в органах державної статистики і
проставляється в реєстраційній картці під час реєстрації
об’єднання.

11. Об’єднання вважається юридичною особою з моменту видачі
свідоцтва про державну реєстрацію.

Перереєстрація об’єднання
та внесення змін до його статуту

12. Об’єднання у разі зміни назви зобов’язане протягом місяця
після прийняття рішення про це подати документи для
перереєстрації.

Перереєстрація об’єднання проводиться в порядку,
встановленому для його державної реєстрації (за винятком
підпунктів 4-6 пункту 3 цього Порядку).

13. Орган державної реєстрації протягом п’яти робочих днів
після перереєстрації об’єднання подає копії реєстраційної картки з
внесеними змінами до органів державної статистики, державної
податкової служби, Пенсійного фонду та фондів
загальнообов’язкового державного соціального страхування.

У разі перереєстрації об’єднання оригінали раніше виданого
свідоцтва про державну реєстрацію об’єднання та його статуту
повертаються до органу державної реєстрації.

14. Зміни до статуту об’єднання підлягають державній
реєстрації протягом п’яти робочих днів після надходження
відповідної інформації до органу державної реєстрації.

Зміни до статуту оформляються у вигляді окремих додатків або
шляхом викладення його у новій редакції з додержанням вимог,
визначених цим Порядком. На титульному аркуші оригіналу статуту
робиться відмітка про внесення змін, а на титульних аркушах
додатків до статуту - про те, що зазначені документи є невід’ємною
частиною оригіналу. У разі викладення статуту у новій реакції на
титульному аркуші робиться відповідна відмітка.

15. Орган державної реєстрації протягом п’яти робочих днів
після державної реєстрації змін до статуту подає копії
реєстраційної картки з відміткою про державну реєстрацію внесених
змін до органів державної статистики та у разі потреби - до
органів державної податкової служби, Пенсійного фонду та фондів
загальнообов’язкового державного соціального страхування.

Видача дубліката свідоцтва про державну реєстрацію
об’єднання

16. У разі втрати (знищення) свідоцтва про державну
реєстрацію об’єднанню видається його дублікат.

17. Для одержання дубліката свідоцтва про державну реєстрацію
об’єднання до органу державної реєстрації подаються:

заява про видачу дубліката;

підтвердження про опублікування в друкованих засобах масової
інформації оголошення про визнання втраченого свідоцтва недійсним.

Орган державної реєстрації протягом п’яти робочих днів після
надходження заяви видає дублікат свідоцтва про державну реєстрацію
об’єднання.

18. У разі втрати (знищення) оригіналу статуту об’єднання
заявник може звернутися до органу державної реєстрації з проханням
про видачу копії статуту, що зберігається у цьому органі.

Скасування реєстрації об’єднання

19. Реєстрація об’єднання скасовується органом державної
реєстрації у разі його ліквідації на підставах, передбачених
статтею 28 Закону України “Про об’єднання співвласників
багатоквартирного будинку” ( 2866-14 ).

20. Реєстрація об’єднання скасовується шляхом виключення його
з реєстру, який ведеться органом державної реєстрації, після
проведення заходів щодо його ліквідації і подання до органу
державної реєстрації таких документів:

заяви правління об’єднання чи рішення суду у випадках,
передбачених законодавством;

акта ліквідаційної комісії з ліквідаційним балансом;

довідок банківських установ про закриття рахунків;

довідки відповідного органу державної податкової служби про
зняття з обліку;

підтвердження про опублікування в друкованих засобах масової
інформації оголошення про ліквідацію об’єднання;

довідки місцевої державної архівної установи за місцем
знаходження об’єднання про прийняття документів на архівне
зберігання;

довідки органу внутрішніх справ про прийняття печаток і
штампів;

оригіналів статуту об’єднання і свідоцтва про державну
реєстрацію.

21. Реєстраційна справа об’єднання, реєстрацію якого
скасовано, передається органом державної реєстрації до місцевої
державної архівної установи.

22. Органи державної реєстрації протягом десяти робочих днів
після скасування державної реєстрації об’єднання надсилають
відповідним органам державної статистики, державної податкової
служби, Пенсійного фонду та фондів загальнообов’язкового
державного соціального страхування повідомлення за зразком згідно
з додатком 4 до цього Порядку.

Зразок
Додаток 1
до Порядку державної реєстрації
об’єднань співвласників
багатоквартирного будинку

РЕЄСТРАЦІЙНА КАРТКА
об’єднання співвласників багатоквартирного будинку

Реєстрація - перереєстрація - внесення змін до статуту
(необхідне підкреслити)

__________________________________________________________________
(найменування об’єднання)
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________

Місцезнаходження _________________________________________________
(повна адреса)
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________

Поштовий індекс __________ телефон _______________ факс __________
Електронна адреса ________________________________________________
Власник (балансоутримувач) будинку _______________________________

Дата проведення установчих (загальних) зборів ____________________

Картку заповнив _________________________________________________
(прізвище, ім’я, по батькові)
__________________________________________________________________
(назва і номер документа, що посвідчує особу)
___________________________________________ _____________________
(адреса) (номер телефону)

___ ___________________ 200_ р. ________________________________
(підпис)

Відомості перевірено ________ ___________________________________
(підпис) (ініціали та прізвище посадової
особи органу державної реєстрації)

Дата складення і номер у реєстрі об’єднань співвласників
багатоквартирного будинку ________________________________________

Ідентифікаційний код об’єднання згідно з ЄДРПОУ __________________

МП

Зразок
Додаток 2
до Порядку державної реєстрації
об’єднань співвласників
багатоквартирного будинку

СПИСОК
членів об’єднання співвласників
багатоквартирного будинку
____________________________________________
(адреса)
____________________________________________

——————————————————————
N |Номер |Прізвище,|Інші |Розмір |Частка |Підпис
п/п|квартири|ім’я, по |власники|загальної |житлового |власника
|чи назва|батькові |цього |площі |чи нежитло-|або упо-
|нежитло-|власника |примі- |житлового |вого при- |вноваженої
|вого |або |щення |чи нежитло-|міщення у |ним особи
|примі- |уповно- | |вого при- |загальній |
|щення |важеної | |міщення, |площі |
| |ним | |кв. метрів |житлових |
| |особи | | |чи нежитло-|
| | | | |вих при- |
| | | | |міщень |
| | | | |будинку, |
| | | | |відсотків |
——————————————————————

Голова
установчих зборів _____________ __________________________
(підпис) (ініціали та прізвище)

“___” _____________ 200_ р.

Зразок
Додаток З
до Порядку державної реєстрації
об’єднань співвласників
багатоквартирного будинку

Державний Герб України

СВІДОЦТВО
про державну реєстрацію об’єднання
співвласників багатоквартирного будинку

__________________________________________________________________
(найменування об’єднання)
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________

Місцезнаходження _________________________________________________
(адреса)

Поштовий індекс __________ телефон _____________ факс ____________
Електронна адреса ________________________________________________
Ідентифікаційний код об’єднання згідно з ЄДРПОУ___________________
Видано ___________________________________________________________
(найменування органу державної реєстрації)
__________________________________________________________________

“___” ___________ 200_ р., про що зроблено запис у реєстрі
об’єднань співвласників багатоквартирного будинку за номером
_________________________________________________________________.

______________________ ______________ ______________________
(посада уповноваженої (підпис) (ініціали та прізвище)
особи органу
державної реєстрації)

МП

Зразок
Додаток 4
до Порядку державної реєстрації
об’єднань співвласників
багатоквартирного будинку

ПОВІДОМЛЕННЯ
про скасування державної реєстрації об’єднання
співвласників багатоквартирного будинку

__________________________________________________________________
(найменування об’єднання)
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________

Місцезнаходження _________________________________________________
(адреса)
__________________________________________________________________

Ідентифікаційний код об’єднання згідно з ЄДРПОУ __________________
Найменування органу, який скасував державну реєстрацію об’єднання
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________

Дата скасування “___” _____________ 200_ р.
Номер протоколу (рішення) ________________________________________

______________________ ______________ ______________________
(посада уповноваженої (підпис) (ініціали та прізвище)
особи органу
державної реєстрації)

МП

ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 11 жовтня 2002 р. N 1521

ПОРЯДОК
передачі житлового комплексу або
його частини з балансу на баланс

1. Цей Порядок регулює процедуру передачі житлового комплексу
на баланс об’єднання співвласників багатоквартирного будинку (далі
- об’єднання), а також житлового комплексу або його частини на
баланс іншої юридичної особи, статут якої передбачає можливість
провадження такої діяльності, з балансу колишнього
балансоутримувача.

2. Загальні збори об’єднання вирішують питання про:

прийняття житлового комплексу на баланс об’єднання;

залишення житлового комплексу або його частини на балансі
попереднього балансоутримувача (за умови укладення з ним
відповідного договору);

передачу житлового комплексу або його частини на баланс іншої
юридичної особи, статут якої передбачає можливість провадження
такої діяльності, та укладення з цією юридичною особою
відповідного договору.

3. Для приймання - передачі житлового комплексу або його
частини з балансу на баланс утворюється відповідна комісія.

У разі прийняття рішення про передачу житлового комплексу на
баланс об’єднання утворюється комісія у складі представників
попереднього балансоутримувача та об’єднання, а у разі прийняття
рішення про передачу житлового комплексу або його частини на
баланс іншої юридичної особи, статут якої передбачає можливість
провадження такої діяльності, - у складі представників
попереднього балансоутримувача, юридичної особи, на баланс якої
передається майно, та об’єднання.

Комісію очолює представник приймаючої сторони.

4. Комісія визначає технічний стан житлового комплексу або
його частини відповідно до вимог законодавства та складає акт
приймання-передачі згідно з додатком до цього Порядку.

5. Передача житлового комплексу або його частини з балансу
на баланс проводиться разом з планом земельної ділянки, технічним
паспортом будинку та відповідною технічною документацією
(інвентарна справа, акт прийняття в експлуатацію, плани зовнішніх
мереж тощо) у двомісячний термін після надходження відповідного
звернення від об’єднання.

У разі втрати план земельної ділянки, технічний паспорт
будинку або технічна документація виготовляються чи відновлюються
за рахунок підприємства, установи чи організації, з балансу яких
передається житловий комплекс або його частина, протягом місяця
після надходження відповідного звернення від об’єднання.
( Пункт 5 в редакції Постанови КМ N 1242 ( 1242-2004-п ) від
22.09.2004 )

6. Кожній із сторін, що бере участь у прийманні-передачі,
надається примірник акта приймання-передачі, підписаний членами
комісії та затверджений керівництвом кожної сторони (підписи
скріплюються печаткою).

7. Датою передачі житлового комплексу або його частини з
балансу на баланс є дата підписання акта приймання-передачі.

Зразок
Додаток
до Порядку передачі житлового
комплексу або його частини з
балансу на баланс

АКТ
приймання-передачі житлового комплексу
або його частини з балансу на баланс

Комісія у складі ____________________________________________
(посада, прізвище, ім’я та по батькові)
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________

“___” ______________ 200_ р. провела обстеження активів житлового
комплексу (його частини)

за адресою ______________________________________________________,

що передається з балансу _________________________________________
(назва підприємства, установи,
організації, що передає житловий
комплекс)

на баланс _______________________________________________________,
(назва підприємства, установи, організації, що приймає
житловий комплекс)

і встановила:

активи житлового будинку мають такі показники:

1. Загальні відомості

Рік введення в експлуатацію ______________________________________

Матеріали стін ___________________________________________________

Матеріали покрівлі___________________ площа ___________ кв. метрів

Група капітальності ______________________________________________

Кількість поверхів _______________________________________________

Об’єм будівлі ________________________________________ куб. метрів

Кількість сходових кліток ________________________________________

2. Відомості про площу житлового комплексу (його частини),
кв. метрів

Площа забудови ___________________________________________________

Загальна площа будинку (частини будинку)__________________________

Житлова площа квартир ____________________________________________

Загальна площа квартир ___________________________________________

Загальна площа допоміжних приміщень ______________________________

у тому числі, кв. метрів:

сходові клітки ___________________________________________________

вестибюлі ________________________________________________________

позаквартирні коридори ___________________________________________

колясочні ________________________________________________________

комори ___________________________________________________________

сміттєкамери _____________________________________________________

горища ___________________________________________________________

підвали __________________________________________________________

шахти і машинні відділення ліфтів ________________________________

інші технічні приміщення _________________________________________

Кількість квартир у будинку (частині будинку) ____________________

у тому числі, кв. метрів:

однокімнатних ___________ загальною площею _______________________

двокімнатних ____________ загальною площею _______________________

трикімнатних ____________ загальною площею _______________________

чотирикімнатних _________ загальною площею _______________________

п’ятикімнатних і більше __________ загальною площею ______________

Кількість мешканців ______________________________________________

3. Облаштування житлового комплексу (його частини)

Водопроводом _____________________________________________ квартир

з довжиною внутрішньобудинкових мереж ________________ метрів

Каналізацією _____________________________________________ квартир

з довжиною внутрішньобудинкових мереж ________________ метрів

Центральним опаленням ____________________________________ квартир

з довжиною внутрішньобудинкових мереж ________________ метрів

у тому числі:

від власної котельні _____________________________________ квартир

з довжиною мереж ______________________________________метрів

від групової котельні ____________________________________ квартир

з довжиною внутрішньобудинкових мереж ________________ метрів

від ТЕЦ __________________________________________________ квартир

з довжиною внутрішньобудинкових мереж ________________ метрів

Опаленням від поквартирних котлів, печей тощо ____________ квартир

Гарячим водопостачанням __________________________________ квартир

з довжиною внутрішньобудинкових мереж ________________ метрів

у тому числі:

від колонок ______________________________________________ квартир

від місцевої котельні ____________________________________ квартир

з довжиною внутрішньобудинкових мереж ________________ метрів

від ТЕЦ _______________________________________ квартир

з довжиною внутрішньобудинкових мереж ________________ метрів

Електроосвітленням _______________________________________ квартир

з довжиною внутрішньобудинкових мереж ________________ метрів

Газопостачанням __________________________________________ квартир

з довжиною внутрішньобудинкових мереж ________________ метрів

Стаціонарними електроплитами _____________________________ квартир

Газовими плитами _________________________________________ квартир

Ліфтами ___________________ одиниць, у тому числі підключеними

до об’єднаних диспетчерських систем ______________________ одиниць

Сміттєпроводами ________________________ одиниць

з довжиною стволів ___________________________________ пог. м

Замково-переговорними пристроями _______________________ під’їздів

Найбільше теплове навантаження:

на опалення __________________________________ Г/кал

на гаряче водопостачання ______________________ Г/кал

на вентиляцію__________________________________ Г/кал

4. Вартість активів ______________________________________________

Первісна (переоцінена) вартість житлового комплексу (його частини)
_________________________________________________________ гривень.

Знос (амортизація) будинку (на перше число місяця, в якому
здійснюється передача житлового комплексу або його частини) станом
на ___ ____________ 200_ року _______ гривень.

5. Благоустрій прибудинкової території

Кількість дерев та чагарників ____________________________ одиниць

Площа газонів та квітників ____________________________ кв. метрів

Площа асфальтових покрить _____________________________ кв. метрів

Площа прибудинкової території _________________________ кв. метрів

Інші відомості про домоволодіння _________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________

6. Наслідки огляду та випробувань елементів житлового комплексу
(його частини) ___________________________________________________
__________________________________________________________________

Разом із житловим комплексом (його частиною) передається така
технічна документація:

технічний паспорт на будинок

плани поверхів

схеми інженерного обладнання,

у тому числі:

- холодного та гарячого водопостачання

- каналізації

- теплопостачання

- електропостачання

- газопостачання

домові книги

інше _____________________________________________________________
(перелік документів)
__________________________________________________________________

Голова комісії

______________________ ______________ ________________________
(посада) (підпис) (ініціали та прізвище)

Члени комісії:

______________________ ______________ ________________________
(посада) (підпис) (ініціали та прізвище)

______________________ ______________ ________________________
(посада) (підпис) (ініціали та прізвище)

“___” ________________ 200_ р.

Від підприємства, установи, організації, з балансу якої
передається житловий комлпекс або його частина

Керівник _________________ ____________ ________________________
(посада) (підпис) (ініціали та прізвище)

МП

Від підприємства, установи, організації, на баланс якої
передається житловий комплекс або його частина

Керівник _________________ ____________ ________________________
(посада) (підпис) (ініціали та прізвище)

МП

Від об’єднання співвласників багатоквартирного будинку

Представник (представники)
правління ____________ ________________________
(підпис) (ініціали та прізвище)

МП

ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 11 жовтня 2002 р. N 1521

ПОРЯДОК
проведення розрахунків з членами об’єднання
співвласників багатоквартирного будинку, які
мають перед ним заборгованість, за виконані
ними роботи з утримання неподільного та
загального майна об’єднання

1. Цей Порядок застосовується у разі, коли статутом або
рішенням загальних зборів об’єднання співвласників
багатоквартирного будинку (далі - об’єднання) не визначено іншого
порядку розрахунків з членами об’єднання, які мають перед ним
заборгованість, за виконані ними роботи з утримання неподільного
та загального майна об’єднання (далі - роботи).

2. Рішення про виконання членом об’єднання робіт приймається
правлінням об’єднання за заявою його члена або власною ініціативою
правління у разі згоди члена об’єднання.

3. Вартість і терміни виконання робіт, а також порядок
придбання необхідних обладнання та матеріалів зазначаються в
договорі між правлінням об’єднання і його членом, який
виконуватиме роботи.

4. Після виконання робіт складається відповідний акт, який
підписується представником правління та членом об’єднання, що
виконав роботи.

5. Вартість виконаних робіт зараховується правлінням
об’єднання у рахунок боргу члена об’єднання. Якщо вартість
виконаних робіт перевищує суму заборгованості, то правління за
домовленістю з членом об’єднання зараховує різницю у рахунок
майбутніх платежів або видає кошти готівкою.

У разі зарахування вартості робіт у рахунок заборгованості
або майбутніх платежів правління видає члену об’єднання
відповідний документ за визначеною правлінням формою.

6. Доходи, отримані членом об’єднання в результаті виконання
робіт, передбачених цим Порядком, оподатковуються відповідно до
законодавства.

ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 11 жовтня 2002 р. N 1521

ПОРЯДОК
створення спеціальних фондів об’єднання співвласників
багатоквартирного будинку

1. Рішення про створення спеціальних фондів об’єднання
співвласників багатоквартирного будинку (далі - об’єднання)
приймається загальними зборами об’єднання з визначенням очікуваних
джерел фінансування цих фондів.

2. Спеціальні фонди об’єднання створюються для виконання
заходів, пов’язаних із значним витрачанням коштів, зокрема для:

обладнання будинку засобами обліку та регулювання теплової
енергії, холодної та гарячої води, впровадження енергозберігаючих
заходів;

обладнання під’їздів місцями для охорони;

проведення робіт з удосконалення експлуатації
внутрішньобудинкових інженерних систем;

капітального ремонту будинку; ( Пункт 2 доповнено абзацом
згідно з Постановою КМ N 1242 ( 1242-2004-п ) від 22.09.2004 )

інших заходів, визначених загальними зборами.

3. Джерелами формування спеціальних фондів об’єднання можуть
бути:

щомісячні внески членів об’єднання;

одноразові цільові внески членів об’єднання;

цільове фінансування за рахунок місцевих бюджетів на
обладнання під’їздів місцями для охорони;

цільові внески юридичних осіб, які надають житлово-комунальні
послуги, для здійснення заходів з удосконалення експлуатації
внутрішньобудинкових інженерних систем;

добровільні внески юридичних та фізичних осіб;

кошти, одержані об’єднанням у результаті здачі в оренду
допоміжних приміщень;

інші не заборонені законодавством джерела фінансування.

4. Кошти спеціальних фондів об’єднання зберігаються на
рахунках об’єднання у банківських установах.

 
Discuss (2 posts)
Про об’єднання співвласників багатоквартирного будинку   13.09.2023 [08:41:46]
** Обговорення статті: Про об’єднання співвласників багатоквартирного будинку **

У нових сучасних ЖК цей процес набагато краще налагоджений
#116704
Про об’єднання співвласників багатоквартирного будинку   14.09.2023 [07:26:21]
Ну так це не може не викликати захоплення! Я мрію вже нарешті перебратися у свою нову квартиру в ЖК Сіті Парк https://synergy-bud.com.ua/projects/city-park-2-cherga/ і займатися усіма цими організаційними справами. Приємно коли ти маєш свої законне житло і робиш усе можливе щоб життя там було комфортним та щасливим
#116707

You need to login or register to post comments.
< Prev   Next >

Дизайн та розробка Logic Land Ltd.

Меню
Кам'янець-Подільський
Блог
Політика
Комуналка
Статті
Каталог підприємств
Фото
Пошук на сайті
Листівки
Форум
Фестивалі
Карта сайта
Веб-майстру
Групи
Гостьова книга
Бронювання готелів
Партнери сайту
Інформери
Кам'янець-Подільський online
Обмін лінками - отримати код »


Експорт новин
Новини (RSS 1.0)
Новини (RSS 2.0)
Блог (RSS)
Форум (RSS)
Хто на сайті?
We have
17 guests online