УкраїнськаРусскийEnglish
Кам'янець-Подільський
Переказати кошти для допомоги Збройним Силам України з платіжної картки (Національний банк України)
 
Пульс Кам'янця-Подільського на Facebook - група Камянець-Подільський Онлайн
 
У календарі:
Нет событий
Положення про електронні гроші в Україні
Написал Alex Andrushchak   
05.08.08
Вчора вступило в дію положення про електронні гроші в Україні.

ЗАТВЕРДЖЕНО
Постанова Правління
Національного банку України
25.06.2008 N 178
Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
25 липня 2008 р.
за N 688/15379
ПОЛОЖЕННЯ
про електронні гроші в Україні
Це Положення розроблено відповідно до статей 7, 40, 56, 67
Закону України "Про Національний банк України"( 679-14 ), інших
законів України та нормативно-правових актів Національного банку
України (далі - Національний банк).
Метою цього Положення є регулювання діяльності, пов'язаної з
випуском електронних  грошей  в  Україні,  та  запровадження
моніторингу за такою діяльністю.
1. Загальні положення
1.1. Це Положення встановлює вимоги Національного банку до
суб'єктів здійснення випуску, обігу та погашення електронних
грошей, а також до систем електронних грошей в Україні.
1.2. Терміни в цьому Положенні вживаються в такому значенні:
випуск електронних грошей - послуга з надання фізичним та
юридичним особам електронних грошей шляхом обміну готівкових або
безготівкових коштів на електронні гроші, яка пов'язана  із
зобов'язанням щодо погашення електронних грошей на вимогу;
держатель - фізична або юридична особа, яка має  право
здійснювати  операції  з  електронними грошима відповідно до
договору, укладеного з емітентом або з уповноваженою ним особою;
електронний пристрій - чип, що міститься на пластиковій
картці або на іншому носії, пам'ять комп'ютера  тощо,  які
використовуються для зберігання держателями електронних грошей;
електронні гроші - одиниці вартості, які зберігаються на
електронному пристрої, приймаються як засіб платежу іншими, ніж
емітент, особами і є грошовим зобов'язанням емітента;
емітент - особа, яка здійснює випуск електронних грошей;
користувач - фізична особа, яка має право використовувати
електронні гроші для придбання товарів або послуг, а також для
переказів іншим фізичним особам;
обмінні операції з електронними грошима - послуги з обміну
електронних грошей, випущених одним емітентом на електронні гроші
іншого емітента;
погашення електронних  грошей  -  послуга  з  вилучення
електронних грошей з обігу з одночасним наданням їх пред'явнику
готівкових або безготівкових коштів;
розповсюдження електронних  грошей  -  послуга з надання
електронних грошей користувачам, яка не пов'язана із зобов'язанням
щодо їх погашення;
система електронних грошей -  сукупність  відносин,  які
виникають між емітентом і держателями, у тому числі торговцями та
користувачами, щодо здійснення випуску, обігу  та  погашення
електронних грошей;
торговець - суб'єкт господарювання, зареєстрований відповідно
до законодавства України, що на підставі договору, укладеного з
емітентом або уповноваженою ним особою, приймає електронні гроші
як засіб платежу за товари або послуги.
   1.3. Випуск  електронних  грошей  в Україні мають право
здійснювати лише банки (далі - банки-емітенти).
1.4. Банк-емітент веде окремий облік коштів, які надходять
від держателів, загальною сумою на рахунку банку-емітента та
окремо за кожним видом електронного пристрою.
1.5. Операції  з  електронними  грошима  здійснюються
банками-емітентами  та держателями відповідно до вимог цього
Положення, інших нормативно-правових актів Національного банку,
правил,   установлених  банками-емітентами  та  платіжними
організаціями внутрішньодержавних  або  міжнародних  платіжних
систем, а також умов укладених договорів.
2. Вимоги щодо здійснення випуску
електронних грошей
2.1. Банки мають право здійснювати випуск електронних грошей,
виражених лише в гривнях, за винятком випуску наперед оплачених
платіжних карток.
2.2. Банк-емітент  зобов'язаний  забезпечити,  щоб  сума
випущених ним електронних грошей не перевищувала суму готівкових
або безготівкових коштів, отриманих від фізичних та юридичних осіб
під час здійснення випуску електронних грошей.
2.3. Електронні гроші є випущеними з моменту їх завантаження
банком-емітентом або уповноваженою ним особою на електронний
пристрій, що перебуває в розпорядженні користувача.
2.4. Банк-емітент  зобов'язаний  забезпечити,  щоб  сума
електронних грошей на одному електронному пристрої, що перебуває в
розпорядженні користувача,  не перевищувала суму, еквівалентну
5 000 гривень.
2.5. Банк-емітент зобов'язаний надавати держателям інформацію
щодо тарифів і правил здійснення держателями операцій з випущеними
ним електронними грошима.
2.6. Банк-емітент зобов'язаний до початку здійснення випуску
електронних грошей та в порядку, установленому цим Положенням,
узгодити з Національним банком правила системи електронних грошей,
за винятком:
правил Національної системи масових електронних платежів;
випуску банком  наперед  оплачених  платіжних  карток за
договором, укладеним  з  платіжною  організацією  міжнародної
платіжної  системи,  зареєстрованим  Національним  банком  у
встановленому законодавством України порядку.
2.7. Банк-емітент зобов'язаний протягом 10 календарних днів з
початку здійснення випуску електронних грошей повідомити про це
Національний банк за формою згідно з додатком 1 до  цього
Положення.
2.8. Банк-емітент зобов'язаний щокварталу до 10 числа місяця,
наступного за звітним періодом, надавати Національному банку
інформацію  про  діяльність, пов'язану з випуском та обігом
електронних грошей, за формою згідно з додатком 2 до цього
Положення.
3. Вимоги щодо розповсюдження, використання,
приймання та обмінних операцій
з електронними грошима
3.1. Банк-емітент  має право укладати договори з іншими
юридичними особами про розповсюдження ними електронних грошей, за
винятком розповсюдження наперед оплачених платіжних карток.
3.2. Банк-емітент має право надавати користувачам засоби
поповнення електронними грошима електронних пристроїв та укладати
договори  з  іншими  суб'єктами  господарювання  про надання
користувачам таких засобів.
3.3. Користувачі мають право використовувати електронні гроші
банків-емітентів для оплати товарів і послуг торговців, а також
переказувати електронні гроші іншим користувачам.
3.4. Торговець  на  підставі  договору,  укладеного  з
банком-емітентом або уповноваженою ним особою, має право приймати
від користувачів електронні гроші як засіб платежу за товари або
послуги.
3.5. Банк-емітент має право здійснювати обмінні операції з
випущеними ним електронними грошима на електронні гроші, випущені
іншими банками-емітентами, а також укладати договори з іншими
суб'єктами господарювання про здійснення ними такої діяльності.
4. Вимоги щодо погашення електронних грошей
4.1. Банк-емітент  зобов'язаний  здійснювати  погашення
випущених ним електронних грошей на вимогу пред'явника.
4.2. Фізичні та юридичні особи, які не є банками, не мають
права приймати електронні гроші в обмін на  готівкові  або
безготівкові кошти, за винятком укладення юридичними особами
договору з банком-емітентом про розповсюдження електронних грошей.
4.3. Банк-емітент може здійснювати погашення  електронних
грошей у готівкових коштах або шляхом переказу на поточний рахунок
пред'явника. Електронні гроші є погашеними банком-емітентом з
моменту зарахування суми переказу на рахунок пред'явника або
видачі йому готівкових коштів.
5. Вимоги до систем електронних грошей
5.1. Банк-емітент  має  право  самостійно  забезпечувати
функціонування  системи електронних грошей, а також укладати
договори з юридичними особами про виконання ними операційних або
інших допоміжних функцій у системах електронних грошей.
5.2. Банк-емітент  зобов'язаний  забезпечити  проведення
користувачем кожної окремої трансакції в межах суми, передбаченої
пунктом 2.4 глави 2 цього Положення.
5.3. Банк-емітент зобов'язаний забезпечити фіксування всіх
трансакцій електронних грошей між держателями електронних грошей
за допомогою технічних засобів, а також зберігання протягом п'яти
років відповідної інформації у формі, яка дає змогу перевірити
цілісність інформації.
5.4. Банк-емітент зобов'язаний забезпечити запровадження в
системі електронних грошей:
організаційних, процедурних заходів та використання технічних
засобів з метою виявлення, а також запобігання, перешкоджання та
протидії шахрайству;
системи захисту інформації, яка має здійснювати безперервний
захист інформації під час випуску, обігу та погашення електронних
грошей на всіх етапах її формування, оброблення, передавання і
зберігання.
5.5. Банк-емітент зобов'язаний визначати вимоги, передбачені
пунктом 5.4 цієї глави, у договорах, укладених з юридичними
особами, про виконання ними операційних або інших допоміжних
функцій у системах електронних грошей.
5.6. Банк-емітент зобов'язаний постійно проводити моніторинг
системи електронних грошей за параметрами, установленими правилами
системи електронних грошей.
6. Порядок узгодження правил
системи електронних грошей
6.1. Банк, який має намір здійснювати випуск електронних
грошей, для узгодження правил системи електронних грошей подає до
Національного банку такі складені державною мовою документи:
а) клопотання про узгодження правил системи  електронних
грошей за формою згідно з додатком 3 до цього Положення;
б) підписані керівником правила системи електронних грошей,
які мають містити положення про:
порядок здійснення  операцій  між  банком-емітентом  та
держателями, який має містити загальну схему всіх грошових та
інформаційних потоків;
управління фінансовими  і  технічними ризиками в системі
електронних грошей;
систему безпеки і захисту інформації в системі електронних
грошей;
в) інформаційну довідку про принципи технічної реалізації
здійснення розрахунків з  використанням  електронних  грошей,
підписану керівником;
г) зразки договорів, які укладатимуться з держателями.
6.2. Строк розгляду Національним банком документів, поданих
банком для узгодження правил системи електронних грошей, не може
перевищувати одного місяця з дати надходження до Національного
банку документів, які відповідають вимогам цього Положення.
6.3. Національний  банк  письмово  повідомляє  банк  про
узгодження правил системи електронних грошей і розміщує інформацію
про це на сторінці Національного банку в мережі Інтернет.
6.4. Після розміщення Національним банком інформації про
узгодження правил системи  електронних  грошей  на  сторінці
Національного банку в мережі Інтернет інші банки-емітенти цієї
системи мають право не узгоджувати відповідні правила.
6.5. Національний банк відмовляє банку в узгодженні правил
системи електронних грошей за таких підстав:
подання неповного переліку документів, зазначеного в пункті
6.1 цієї глави, або якщо ці документи не відповідають вимогам
цього Положення;
надання недостовірної інформації;
відсутності в системі електронних грошей належного контролю
за фінансовими та/або технічними ризиками.
6.6. Національний банк письмово із зазначенням підстав у
строк, передбачений пунктом 6.2 цієї глави, повідомляє банк про
відмову в узгодженні правил системи електронних грошей.
Банк може оскаржити рішення про відмову в узгодженні правил
системи електронних грошей у суді.
6.7. Банк-емітент зобов'язаний протягом 10 календарних днів
повідомити Національний банк про внесення змін до документів, на
підставі яких були узгоджені правила системи електронних грошей, з
їх обов'язковим поданням на розгляд, крім документів, передбачених
підпунктом "г" пункту 6.1 цієї глави.
6.8. За порушення банками-емітентами вимог цього Положення
Національний банк має право застосовувати заходи впливу відповідно
до законодавства України.
Заступник директора
Департаменту платіжних
систем - начальник
управління                       Н.П.Вознюк
Додаток 1
до Положення про електронні
гроші в Україні
Виконавчому директорові
з питань платіжних систем
та розрахунків Національного
банку України
____________________________
(прізвище, ініціали)
ПОВІДОМЛЕННЯ
про початок випуску електронних грошей
(Зразок)
Банк _______________________________________________________.
(найменування банку)
Код банку __________________________________________________.
Місцезнаходження ___________________________________________.
Повідомляємо про початок з __________________________ випуску
(дата)
електронних грошей ______________________________________________.
(назва системи електронних грошей)
Контактна особа   _____________________________________________
(прізвище, ім'я, по батькові, номер телефону)
Керівник      __________   ______________________
(підпис)    (ініціали, прізвище)
М.П.
Додаток 2
до Положення про електронні
гроші в Україні
Департамент платіжних систем
ІНФОРМАЦІЯ
про діяльність, пов'язану з випуском та обігом
електронних грошей,
за____________квартал 20___р.
____________________________________________________
(найменування банку, код банку)
____________________________________________________
(назва системи електронних грошей)
---------------------------------------------------------------------
| Загальна |Кількість | Сума, на | Загальна | Загальна |Кількість |
|кількість |операцій, |  яку  | кількість |кількість |користува-|
|електрон- |  які  |користувачі|торговців, |користува-| чів, які |
|них грошей|здійснені | здійснили | з якими | чів на |здійснили |
|в обігу на|користува-|операції з | укладено | звітну | одну  |
| звітну | чами з |  метою  | договір |  дату  |операцію |
|  дату  | метою  | оплати  |про участь |     |і більше, |
|     | оплати |товарів та | у системі |     |  за   |
|     |товарів та|послуг, за | електрон- |     | звітний |
|     |послуг, за| звітний |них грошей,|     | період  |
|     | звітний | період  | на звітну |     |     |
|     | період |      |  дату  |     |     |
|----------+----------+-----------+-----------+----------+----------|
|  1   |  2   |  3   |  4   |  5   |  6   |
|----------+----------+-----------+-----------+----------+----------|
|     |     |      |      |     |     |
---------------------------------------------------------------------
Контактна особа _________________________________________________
(прізвище, ім'я, по батькові, номер телефону)
Керівник    ____________  ______________________
(підпис)    (ініціали, прізвище)
М.П.
Додаток 3
до Положення про електронні
гроші в Україні
Виконавчому директорові
з питань платіжних систем
та розрахунків Національного
банку України
____________________________
(прізвище, ініціали)
КЛОПОТАННЯ
про узгодження правил системи електронних грошей
(Зразок)
Банк _______________________________________________________.
(найменування банку)
Код банку __________________________________________________.
Місцезнаходження ___________________________________________.
Поштова адреса _____________________________________________.
Прошу узгодити правила системи електронних грошей ___________
_________________________________________________________________.
(назва системи електронних грошей)
Я несу персональну відповідальність за достовірність усіх
поданих документів.
Перелік документів, що додаються: ___________________________
__________________________________________________________________
_________________________________________________________________.
Контактна особа _________________________________________________
(прізвище, ім'я, по батькові, номер телефону)
Керівник    ____________  ______________________
(підпис)    (ініціали, прізвище)
М.П.
  Нет комментариев.
You need to login or register to post comments.
< Пред.   След. >

Дизайн та розробка Logic Land Ltd.

Меню
Каменец-Подольский
Блог
Политика
Коммуналка
Статьи
Каталог предприятий
Фото
Поиск на сайте
Открытки
Форум
Фестивали
Карта сайта
Веб-мастеру
Группы
Гостевая книга
Бронирование гостиниц
Партнеры сайта
Інформери
Кам'янець-Подільський online
Обмін лінками - отримати код »


Фото
Експорт новин
Новини (RSS 1.0)
Новини (RSS 2.0)
Блог (RSS)
Форум (RSS)
Хто на сайті?
Сейчас на сайте:
Гостей - 15